TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Actualitat > Flash TicSalut

Flash TicSalut

Flash TicSalut

13 de febrer, 2017

#98

Tots els números Portada #98

Qüestionari pilot als Responsables Assistencials (RA), novetat a l'enquesta Mapa de Tendències

El Mapa de Tendències (també conegut com a Enquesta TIC i Salut a Catalunya) és un estudi que interpreta les principals tendències internacionals que estan modificant els models tradicionals de la sanitat tant des d'un enfocament tecnològic com des de la perspectiva dels canvis organitzatius i individuals que tenen lloc a través de les TIC en l'àmbit de la salut. La Salut Digital, en el marc del Pla de Salut 2016-2020, apunta a l’aplicació d’estructures i processos assistencials com a dos dels eixos pivotants de la relació TIC i Salut. És per això que la present edició de l’enquesta, coincidint amb el desè aniversari de la Fundació TicSalut, fa un pas més enllà de l'opinió estrictament tecnològica i prova de copsar la visió dels Responsables Assistencials (RA) dels centres proveïdors SISCAT mitjançant una enquesta online i voluntària que assoleix una molt bona taxa de resposta (52 centres, un 40% de la població objectiu). En el procés de formulació de preguntes de l'enquesta pilot hi ha intervingut diferents actors vinculats al sector: entre d’altres, responsables de La Meva Salut (LMS), l’oficina mHealth de la Fundació TicSalut i els responsables de la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3). L’enquesta es compon de tres seccions diferenciades on es pregunta sobre HC3, mHealth i La Meva Salut (LMS). A continuació en presentarem els resultats.

RESULTATS DE L'ENQUESTA ALS RESPONSABLES ASSISTENCIALS DEL SISCAT

Respecte a HC3

El gràfic de caixa mostra que des de l’òptica assistencial, tots els ítems del visor HC3 puntuen per sobre del valor mitjà (representat amb una línia blava al valor 2,5). En destaquem la dispersió (poc consens) en les valoracions dels Marcatges PCC/MACA i el Curs Clínic. Així doncs, en general, la valoració que se’n fa és molt positiva.

Així mateix, l’enquesta pregunta als RA si considerarien útil visualitzar la informació de serveis socials a HC3: més d’un noranta per cent ha destacat la utilitat potencial d’incorporar els diagnòstics socials i els informes PIA.

Respecte a mHealth

L’enquesta mostra que la mobilitat, malgrat ser un dels elements estratègics de la relació TIC-Salut, es troba en un estat molt incipient -almenys per part de la iniciativa pròpia dels proveïdors SISCAT: el 90% dels RA responents declaren que la seva institució no disposa d’Apps de caire assistencial.

Aquest resultat va en coherència amb l’escepticisme respecte al potencial d’estalvi de les Apps: els resultats mostren que només aproximadament la meitat dels RA i per algunes casuístiques concretes creuen que les Apps reduiran costos. Al seu torn, aquesta visió pot estar condicionada per l’anteriorment esmentada manca d’experiències al respecte. 

Respecte Cat@Salut La Meva Salut

Si bé és cert que la majoria de centres declara oferir serveis web (entès com qualsevol tipus d’interacció online) per connectar amb el ciutadà, és d’interès abordar quina és l’estratègia de digitalització dels centres amb una cultura digital encara incipient.

Per això, l’enquesta pregunta quins són els plans de futur dels centres enquestats a l’hora de relacionar-se amb el ciutadà. D’entre les tres respostes més freqüents, i compensant l’escepticisme mostrat respecte a la mobilitat en l’apartat anterior, la prescripció d’Apps pròpies lidera els plans de futur, seguida de les solucions d’adherència al tractament i la notificació de resultats, àmbits on el consens sobre la seva aplicabilitat està molt més consolidat.

Conclusions

Si bé és cert que cal interpretar els resultats del pilot d’acord amb el potencial biaix de selecció (respon una mostra que podria no ser representativa del total), podem concloure que els resultats combinen alhora experiències d’ús i èxit i dubtes sobre el valor afegit de tecnologies en el procés assistencial. Es constata la bona relació entre els professionals assistencials i el visor HC3; en canvi, destaquem la prudència en la visió de futur de la mobilitat: tot i els projectes planificats o ja en desenvolupament, que demostren l’expectativa de valor afegit en termes assistencials, els professionals són moderats a l’hora d’esperar que es redueixin els costos del sistema.

La Fundació TicSalut valora molt positivament tant l’interès i resposta generats com el potencial del valor afegit dels resultats, que animen a consolidar el pilot i incorporar-ne la visió assistencial/ciutadana en la propera edició de l’estudi del Mapa de Tendències.

Consulta l'informe i resultats de l'enquesta aquí 

Compartir