TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Actualitat > Flash TicSalut

Flash TicSalut

Flash TicSalut

juny 2014

#69

Tots els números Portada #69

Entrevista

Entrevista al Dr. Jordi Galimany

Ha defensat la seva tesi doctoral sobre la valoració de les infermeres la Història Clínica Electrònica d’Atenció Primària, un treball que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació TicSalut. En aquesta entrevista, el Dr. Galimany explica quins són els resultats i les conclusions extretes. Infermer i expert en Diagnòstic per la Imatge, és professor consultor del Màster de Telemedicina de la UOC i, en l’actualitat, promotor i director del Màster en Aplicacions Clíniques i Comunitàries en Salut, Investigació i TIC de l’Escola d’Infermeria de la UB. 

  • Quin és l’estat de la qüestió de les TIC en la pràctica infermera avui dia? 

Avui dia, les infermeres fan servir les TIC a la pràctica assistencial. Depenent de l’àmbit assistencial i del professional, l’ús està més o menys desenvolupat i implantat. Algunes d’aquestes eines TIC ja són elements clau de la pràctica diària de les infermeres i formen part de l’ànima de les seves competències més bàsiques com, per exemple, les HCES. 

Tot i que s’ha avançat de manera important en aquest àmbit, encara queda molta feina per fer, tant des del punt de vista de la millora dels dispositius com de la implicació dels professionals en l’ús de les diferents eines TIC dedicades a la salut de les persones.

  • A finals de l’any passat va fer la lectura pública de la seva tesi. Quines han estat les hipòtesis i la metodologia emprada?

La hipòtesi del treball era si les infermeres d’Atenció Primària de Salut de Catalunya perceben la HCE como un instrument útil per a la seva pràctica assistencial. Per dur-lo a terme, es va realitzar un estudi observacional transversal amb l'objectiu fonamental d'analitzar la percepció de la infermera sobre la utilitat de la HCE a la seva pràctica assistencial. Per això, es va plantejar, el 2010, un estudi de caràcter quantitatiu en què s’ha usat un qüestionari com a mètode per a la recollida de la informació.

S’han estudiat tres aspectes clau relacionats amb la HCE: la continuïtat assistencial, el registre de les dades i la usabilitat de les HCE. Les variables de l'estudi van ser l'edat, el sexe, el temps que duien treballant amb la HCE i la formació rebuda per les infermeres, així com la continuïtat assistencial, el registre de les dades i la usabilitat. S’han analitzat tres tipus diferents de dispositiu d’història: ECAP, OMI-AP i GO-WIN.

  • A partir dels resultats de l’estudi, com valoren les infermeres la Història Clínica Electrònica en Atenció Primària?

En general, la infermera percep que la HCE facilita la coordinació, el coneixement de la trajectòria assistencial del pacient i, a més, aporta continuïtat assistencial. Aquesta dimensió està millor valorada en el nostre estudi que en d’altres estudis anglosaxons en els que les infermeres demanen més rendiment a la HCE. La diferència en la percepció sobre la continuïtat assistencial respecte d’altres estudis podria ser deguda a la formació rebuda per les infermeres catalanes, que no és igual que la que han rebut les anglosaxones. 

En general, els professionals valoren millor la continuïtat assistencial, però menys la integració de la informació i la confidencialitat que ofereix el registre electrònic, igual que al nostre estudi. De fet, les infermeres catalanes han afirmat que les TIC en general i la HCE en particular han suposat un salt qualitatiu important pel que fa a la facilitació de la continuïtat assistencial.

L’estudi es diferencia d’altres perquè s’ha dut a terme quan ja fa temps que s’ha incorporat la HCE a l’APS: això explica l’àmplia experiència de les infermeres en l’ús de la HCE. Diversos estudis mostren que l’experiència d’ús no millora la percepció respecte de la HCE, sinó que fa que les infermeres es tornin més crítiques. Les que millor valoren la HCE són les que fan servir l’E-CAP, que coincideixen amb les que han rebut més formació. De la mateixa manera que en altres estudis, la formació és valorada positivament per part de les infermeres.

  • Hi ha diferències entre la percepció de les TIC de les infermeres de generacions més joves i les de més edat?

No n’hi ha. En el nostre estudi no hem trobat relació entre la valoració o percepció que la infermera fa de la utilitat de la HCE en funció l'edat. En el mateix sentit, tampoc no hi ha diferències respecte de les infermeres i dels infermers.

  • Quines mancances ha detectat, a partir del seu estudi, en l’ús de les TIC per part dels equips d’infermeria? 

La percepció de la infermera respecte a l'adequació del registre de les cures infermeres en la HCE és la pitjor valorada de les tres dimensions. Això indica una mancança destacada ja que el registre de les cures és un element bàsic per la infermera, en el moment de registrar les cures que fa al pacient. Són les infermeres que porten més temps treballant amb el dispositiu de HCE les que el valoren pitjor. Per tant, a més experiència en l’ús de la HCE, pitjor percepció de la utilitat.

També pensem que aquesta pitjor percepció indicaria que l’activitat infermera no està suficientment representada en la HCE i que hi ha poca adaptació de les eines a les necessitats de registre de la infermera, tenint en compte que és difícil reflectir la totalitat de les cures que la infermera realitza en uns registres estandarditzats.

  • Des del seu punt de vista, quin pes tenen les TIC i la innovació en els nous rols i el nou professionalisme infermer?

Al meu entendre, tenen molt de pes. Entre d’altres, en destacaria dos. Per una banda, la infermera és el professional de la salut amb més contacte i relació amb l’usuari. És, doncs, qui compta amb més oportunitats per afavorir que els usuaris facin servir les TIC per millorar el seu estat de salut. 

Per altra banda, la infermera té un paper protagonista, pel seu rol en la promoció de la salut i prevenció de la malaltia, un àmbit on es pot innovar més per millorar la qualitat de l’assistència i els resultats de salut amb l’ajut de les TIC. 

A més, crec que s’ha de tenir més en compte al pacient com a receptor dels avantatges que les TIC poden aportar per a la millora de la seva salut i innovar en aquest sentit. En aquest cas, la infermera té una gran oportunitat.  

 

Podeu consultar la tesi del Dr. Galimany al portal TDX: http://hdl.handle.net/10803/133373 

Compartir