TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Consells Assessors > Consell Assessor d'Empreses

Consell Assessor d'Empreses

Què és el Consell Assessor d’Empreses?

Constituït a finals de l’any 2007, és l’òrgan assessor i de participació de les empreses col·laboradores amb la Fundació TicSalut. Les entitats membres col·laboren amb la Fundació en la promoció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’àmbit de la salut.

L'integren els representants de les empreses líders del sector TIC i la salut que voluntàriament col·laboren amb els objectius de la Fundació, d'acord amb els criteris que estableix el Patronat i el reglament intern. Per a més informació: info(ELIMINAR)@ticsalut.cat

Qui compon el CAE?

Aquest Consell, el compon un nombre creixent d’empreses del sector TIC i la salut, d’acord amb els criteris que estableix el Patronat de la Fundació i el reglament que en regeix el funcionament.

En poden ser membres les empreses i institucions públiques i privades relacionades amb el sector de les TIC i la salut, els centres de recerca, parcs científics i tecnològics i les administracions locals.

Quines són les funcions del CAE?

Corresponen a aquest Consell les funcions següents:

  • Deliberar, assessorar i realitzar propostes d’actuació al Patronat i al Comitè de Direcció sobre els aspectes relacionats amb l’objecte i les finalitats de la Fundació TicSalut d’impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa en l’àmbit de la salut.
  • Planejar accions per potenciar les relacions entre els diferents agents del sistema de salut per afavorir la consecució de millores i una major eficiència.
  • Planejar accions per projectar la Fundació TicSalut com a pol de relació i innovació en l’aplicació de les TIC en l’àmbit de la salut, tant a Europa com internacionalment.
  • Col·laborar amb el Patronat, el Comitè de Direcció i el director en la promoció de la Fundació TicSalut per afavorir la inversió econòmica local i internacional, així com l’atracció de recursos humans qualificats.
  • Escollir-ne els representants al Grup de Coordinació del Consell d’Assessor d’Empreses i, d’entre aquests, designar els que han de formar part de la Comissió Permanent.
  • Qualsevol altre objectiu que contribueixi a l’assoliment de les finalitats fundacionals.