TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Intersocial

INTERSOCIAL

El projecte Intersocial és una iniciativa liderada per l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut, que ha comptat amb la col·laboració de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i del PIAISS, així com amb el suport de EsteveTejin HealthCare. El projecte, que es va dur a terme entre els mesos de gener i desembre de 2016, va tenir per objectiu definir el vocabulari controlat comú a utilitzar per interoperar informació en l’àmbit de l’atenció social, particularment dirigida a les persones que tenen necessitats socials i sanitàries. Mitjançant aquest  vocabulari  es  pretén  aconseguir  una  major integració de les dades dels diferents sistemes de gestió en l’àmbit de l‘atenció social a Catalunya.

La metodologia que s’ha seguit per aconseguir aquest objectiu ha estat:

  1. Elaboració del mapa de sistemes d’informació utilitzats en l’àmbit social a Catalunya.
  2. Anàlisi de l’estat de l’art de vocabularis controlats en l’àmbit de l’atenció social, a nivell català, espanyol, europeu i internacional.
  3. Redacció d’un cas d’ús al qual donar resposta.
  4. Selecció d’un vocabulari controlat estàndard de referència.
  5. Elaboració d’una llista única de problemàtiques i una de respostes, a partir dels diferents catàlegs identificats.
  6. Revisió d’ambdós llistats per a seleccionar els conceptes necessaris, garantint que es dona resposta al cas d’ús, i per part d'un equip d'experts multidisciplinar.
  7. Mapeig dels llistats finals al vocabulari de referència seleccionat.

Després d’analitzar l’estat de l’art de vocabularis controlats en l’àmbit de l’atenció social, i davant la inexistència d’una terminologia estàndard comú, s’ha seleccionat SNOMED CT com a l’estàndard de representació i intercanvi de les problemàtiques i les respostes en l’àmbit social. Els subconjunts definits al projecte es poden consultar als següents enllaços: