TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Monsurín BI

Current Status: Completed
Inici: Març 2009 - Final: Juny 2012

Center developer: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Contact Person: Xavier Monzó Martínez (ELIMINAR)

Description

La caracterització del sistema de monitorització es va iniciar amb la definició de l'abast del projecte l'àmbit socio-tecnològic, tecnològic i clínic.
Per al reconeixement en temps real de la imatge corporal s'han desenvolupat els mòduls de reconeixement de pacients, amb el desenvolupament i validació del mòdul de detecció i localització del pacient, anàlisi del moviment, i mòdul de l'anàlisi facial.
La identificació dels patrons de dades procedents del mòdul de monitoratge i moviment s'ha dut a terme a través de l'anàlisi basat en xarxes neuronals.
El projecte també ha inclòs el disseny i desenvolupament del sistema avançat d'observació mitjançant classificadors avançats i metodologies d'anàlisi de sèries temporals, així com el desenvolupament del mòdul d'interpretació de les variables monitoritzades i del sistema d'alarmes.

L'objectiu global d'aquest projecte ha estat investigar, dissenyar i desenvolupar un sistema expert aplicat a la cura de pacients crítics o potencialment crítics, basat en senyals biomèdics. El sistema utilitza les dades provinents de diferents dispositius biomèdics i digitals per interpretar els canvis d'expressió facials dels pacients per donar un informe avançat del seu estat. Paral · lelament al desenvolupament dels diferents mòduls s'ha de dissenyat la interfície de presentació amb les diferents capes d'accés a dades, desenvolupament del quadre de comandaments i integració amb el sistema virtual Better Care.

Projecte creat amb Grupo ICA, Nuk consultants, Bcare, Grupo Aia, CVC

Objectives

Detectar aviat els esdeveniments clínics en pacients crítics o potencialment crítics.
Millorar el escalament de les alarmes en cas d'una falta d'atenció.
Ajudar al diagnòstic que realitzen els metges d'UCI o de guàrdies sobre els seus pacients
Reduir el percentatge d'error generat per la interpretació de les dades presentades per diferents interfícies d'usuari.
Subministrar eines que permetin una millor detecció dels esdeveniments incloent la detecció del Delirium.
Aportar coneixement rellevant en el camp de la medicina intensiva a partir de l'explotació de l'eina en un alt conjunt de pacients i escenaris

Result

Disseny i creació d'una base de dades per a l'explotació i revisió de registres d'alarmes i indicadors.