TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Rehabilitation Gaming System

Current Status: Completed
Inici: 2009 - Final: 2012

Center developer: Universitat Pompeu Fabra
Contact Person: Paul Vershure

Description

Aquest projecte ja ha finalitzat.

El sistema de joc de Rehabilitació (RGS) és una eina de rehabilitació dels dèficits motors de les extremitats superiors després d'una lesió cerebral a causa d'un vessament cerebral. El sistema desplega un joc d'entrenament individualitzat que combina l'execució del moviment amb l'observació d'una acció correlacionada amb extremitats virtuals que es mostren en una perspectiva en primera persona.

Els RGS es basa en les consideracions neurobiològics que la plasticitat del cervell roman durant tota la vida i per tant pot ser utilitzat per aconseguir la reorganització funcional de les zones del cervell afectades per l'accident cerebrovascular. Això es pot fer mitjançant activació d'àrees secundàries com ara el mirall anomenat sistema de neurones.

El projecte ha desenvolupat una eina de realitat virtual, el sistema de joc de Rehabilitació (RGS), que explota:

  • Els mecanismes de mirall per impulsar les àrees corticals del cervell implicades en el control motor
  • la perspectiva en primera persona per al lliurament d'informació visual i / o tàctil per al pacient
  • tasques bimanuals orientades a l'execució d'accions,
  • pensat per aprendre i així rehabilitar la zona
  • exploració de l'espai motor per així descobrir solucions residuals.

Per aconseguir la màxima eficàcia del procés de recuperació, els socis van comparar tres tecnologies d'interfície diferents, és a dir, basat en visió de rastreig, hàptiques i un exosquelet passiva. La prova de concepte s'ha aconseguit en petits grups de pacients, amb un programa de rehabilitació d'alta intensitat (basat en les recomanacions de la literatura sobre aprenentatge motor).

Objectives

L'objectiu era aconseguir l'autonomia òptima de la neuro-rehabilitació basada en l'evidència científica i no en els enfocaments de rehabilitació actuals, és a dir, per impulsar la reorganització funcional de les àrees del cervell que controlen la funció. D'un punt de vista clínic i de comportament, l'objectiu era la recuperació funcional més que la restauració de les propietats de moviment antigues.

El projecte està dirigit a la fase subaguda, i té per objectiu també permetre una descongestió de les visites a l'hospital, perquè la rehabilitació es fa des de casa.

Pressupost globalTipus de Finançament
2,6 M€Europeu

Result

El sistema de rehabilitació ha demostrat ser utilitzable pels supervivents de l'accident cerebrovascular, ja que motiva i és eficient. Els obstacles que es poden trobar són: La difusió i divulgació es veu obstaculitzada per la dificultat de dur a terme grans assaigs clínics a gran escala i per la manca de models de negoci.

El projecte va ser un èxit, però les seves prestacions i els resultats encara no han pogut ser plenament explotats per millorar la recuperació dels pacients amb accidents cerebrovasculars.

Un cop més, la contínua tasca del grup es centra en la definició de la trajectòria de l'explotació i la difusió/ integració en les clíniques de serveis.

Les empreses / pymes no es sintonitzen amb els desafiaments específics de la transferència de les tecnologies desenvolupades per al mercat.