TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Tutor Nutricional en Salut Mental

Current Status: En desplegament
Inici: Abril 2012

Center developer: Benito Menni, Complex Assistencial en Salut Mental
Contact Person: Miquel A. Sancho Forrellad (ELIMINAR)

Description

Aquest projecte pretén desenvolupar un tutor nutricional.

Es tracta d’un dispositiu electrònic, amb una aplicació informàtica integrada que la persona, al seu domicili, pugui fer servir com a guia i suport per controlar i millorar el seu estat nutricional. Aquest aplicatiu oferiria un ventall de menús configurats en funció de la seva dieta i de les seves necessitats.

Tanmateix, aquest dispositiu estaria connectat de forma telemàtica amb uns equips de salut, que assumirien els aspectes de control i seguiment. No només del grau de compliment de la dieta i d’aspectes d’hàbits alimentaris si no també d’altres paràmetres de salut. Aquest dispositiu, també estaria interconnectat amb una empresa de distribució alimentària que facilitaria els aspectes de logística i preparació de comandes dels aliments necessaris per l’el·laboració dels menús proposats.

Per poder desenvolupar aquest projecte han de participar tres agents principalment:

  1. Per una banda uns equips de salut que, en una primera fase, desenvoluparien els aspectes de planificació del projecte, definició de la població diana i els criteris d’inclusió, determinació de les variables de l’estudi i dels paràmetres que s’han de monitoritzar.
  2. En una segona fase, aquest equips de professionals sanitaris serien qui assumirien el control, seguiment i avaluació, tant de forma telemàtica com presencial, de les persones que facin servir aquests dispositius de tutorització nutricional.
  3. Finalment, també serien els responsables de l’anàlisi, avaluació i divulgació dels resultats obtinguts. Un altre dels agents principals és una empresa del sector tecnològic que desenvolupi un aplicatiu

Objectives

  1. Millorar l’estat nutricional de les persones amb malatia mental severa que per diverses raons (viuen soles, en famílies amb pares o cuidadors grans, amb famílies desestructurades i, fins i tot algunes vegades, en habitatges tutelats ) sovint el tenen alterat.
  2. Desenvolpar eines que permetin millorar l'atenció i el seguiment de nens i adolescents amb transtorns alimentaris (anorèxies i bulímies).
  3. Optimitzar la utilització de recursos sanitaris fomentant l’atenció i seguiment a domicili.
  4. Augmentar el nivell de qualitat de vida de les persones.
  5. Introduir al mercat productes i serveis innovadors per poder obrir noves vies de negoci a l’àmbit sanitari, tecnològic i d’alimentació.
  6. Establir sinèrgies entre empreses i entitats de diferents àmbits per la creació de productes i serveis que donin resposta a necessitats poblacionals no satisfetes.
Tipus de Finançament
Europeu