TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Registre de pacients atesos pel codi Infart Agut de Miocardi (IAM)

Current Status: Piloting
Inici: 2009

Center developer: Hospital Universitari de Bellvitge
Contact Person: JA Gómez Hospital (ELIMINAR)

Description

Disposar d'un registre sanitari on poder centralitzar i recollir tota la informació clínica i identificativa dels pacients amb l'objectiu de poder analitzar l'atenció prehospitalària rebuda com a primera assistència, ja sigui per part del servei d'emergències (SEMSA o altre) o altre centre sanitari, per tal de relacionar-la amb la informació que recollirà el servei d'urgències hospitalària. Significa poder relacionar la informació de SEMSA que es recull per a codis amb un protocol de dades específicament pactat, en aquest cas concret es refereix als infarts aguts de miocardi, amb la informació dels serveis d'urgències dels hospitals implicats, per poder avaluar l'atenció clínica.

Objectives

Descriure l'impacte de l’aplicació del CODI IAM en el nostre centre en quan al volum de pacients atesos, als temps d’actuació i al perfil clínic en comparació a l’època immediatament prèvia:

  • Millora assistencial dels ciutadans que pateixen un infart agut de miocardi.
  • Coordinació entre els serveis assistencials prehopitalaris que fan 1a atenció i els serveis d'atenció especialitzada dels hospitals que disposen de servei d'hemodinàmica.
  • Obtenir dades nominals a nivell de ciutadà per poder concretar i millorar el protocol d'actuació clínica del codi infart.
  • Poder avaluar la supervivència dels casos i afinar les actuacions clíniques per millorar el procediment d'actuació assistencial.
Especialitat
Cardiology

Result

Increment del nombre de pacients tractats: de 241 a 514.

La instauració del CODI IAM ha permès un increment del nombre de pacients atesos amb Angioplàstia Primària, en un temps marcadament inferior a l’època immediatament prèvia, millorant el perfil clínic de gravetat i amb una tendència a la disminució de la mortalitat.

El número total de pacient a data de 23/03/2011 és de 3.711 casos (infarts)

El número de pacients tractats durant el 2010 és de 2.884.