TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inicio > Observatorio > Experiencias en TIC y salud

Experiencias en TIC y salud

← Volver a listado de experiencias

ProSP - Aplicació Proactiva en Seguretat dels Pacients

Estado actual: En funcionamiento
Inici: 2011

Centro promotor: Gerència Territorial ICS Camp de Tarragona
Persona de contacto: David Ayala Villuendas (ELIMINAR)

Descripción

L’estratègia neix del Departament de Salut amb el Projecte de Desenvolupament de les UFSP, on entre les diferents activitats s’aconsella implantar un model de SP que identifica uns d’estàndards d’obligat compliment “SNQ”en SP. A partir d’aquí l’ Institut Català de la Salut inclou l’avaluació periòdica en els Acords de Gestió de diferents Unitats Productives. A nivell territorial, al Camp de Tarragona es decideix un pla d’acció per tal de desenvolupar el projecte del Departament de Salut i l’estratègia de l’ICS.

Fases implantació:

1- Anàlisi de la situació basal: Avaluar anualment els EAP, CUAP, ASSIR i línies pediàtriques amb els estàndards SNQ_MADS. L’avaluació consisteix, primer en un procés d’autoavaluació realitzat per la direcció i el nucli de SP. Posteriorment es realitza una auditoria in situ per part del responsable de qualitat territorial.

2- Dissenyar i implantar un manual de processos de SP amb la participació dels professionals del territori mitjançant d’Equips de Millora (EdM). Es tracte de consensuar els processos amb la participació dels professionals per tal de disminuir la variabilitat dels processos prioritzats. Es important en aquesta fase la participació dels professionals, expert clínics i l’apoderament dels responsables de procés. En aquesta fase s’elabora un manual de processos i diferents videograbacions de suport.

3- Dissenyar i implantar una aplicació proactiva que permet realitzar els processos i procediments (check-list) informatitzats, planificar-los, gestionar incidències i avaluar-los mitjançant un quadre de comandaments (QC). Aquesta aplicació es accessible des de la intranet territorial amb un sistema Framework PHP propi. Per tant en aquesta fase es clau la utilització de l’aplicació per part dels professionals en el desenvolupament dels processos.

4- Crear diferents òrgans de govern per tal de impulsar, fer un seguiment i avaluació del projecte (comitè de qualitat, comissió de seguretat i EdM).

5-Dissenyar i implantar el pla de formació orientat a les necessitats per desenvolupar l’estratègia. 

6- Realitzar jornades participatives de seguretat dels pacients.

Objetivos

Objectius General
Millorar la seguretat dels pacients amb la participació dels professionals dissenyant una aplicació proactiva “proSP” que permet disminuir la variabilitat, facilitar la feina dels professionals i controlar el procés.


Objectius Específics

  • Disminuir la variabilitat assistencial a partir de realitzar check-list informatitzats dels processos consensuats a nivell territorial.
  • Facilitar la feina els professionals:
  • Professionals que realitzen els procediments: Facilitar in situ l’aplicabilitat i la practicitat al realitzar els diferents checklist que es desenvolupen en els centres.
  • Responsables de procés: Accedir a informació “on time” en relació al desenvolupament del seu procés, de les incidències detectades i dels indicadors d’avaluació.
  • Directius i Responsables de qualitat: Disposar de Informació “on time” del desenvolupament i avaluació dels processos de seguretat dels pacients per la presa de decisions.
Tipus de Finançament
Propio

Resultado

Dades mes de novembre 2016 aplicació proSP al ICS Camp de Tarragona
1) Implantació de l’aplicació proSP: 26 Unitats productives UP (100%)? 44 consultoris locals (55%)

2) Checklists realitzats: S’han realitzat 32.924 dels 35.437 planificats (93%)

3) Utilització per processos:

3.1 Atenció urgent:
• Box diari: s’han realitzat 7.853 de 8.090 planificats (97%)
• Control estocs i caducitats mensual: 273 de 303 planificades (90%)
• 97% revisions realitzades després d’ús del carretó i 95% ús del maletí
3.2Gestió de l’entorn de l’assistència
• 5310 revisions diàries de Tª i Cl realitzades de 6.038 planificades (88%)

3.3 Gestió del material
• Revisió consulta mensual: 3071 realitzades de 3498 planificades (88%)
• Revisió mensula de magatzem 233 realitzades de 266 planificades (87%)

3.4 Ús segur del medicament
• Revisió fàrmacs termolàbils: 14.723 realitzades de 15.535 planificades (95%)
• Revisió fàrmacs termolàbils (termòmetre d’enregistrament programable): 1.158 realitzades de 1.334 (87%)
• Revisions mensuals del magatzem de farmacia: 221 realitzades de 254 planificades (87%)

4) Temps utilitzat per realitzar aquestes activitats preventives “cost de la no qualitat”: (jornades laborals de 7’5 hores/dia)
Total de 800 jornades laborals
• Atenció urgent: 310 jornades laborals
• Gestió de l’entorn 133 jornades laborals
• Gestió de material 125 jornades laborals
• Ús segur del medicament 231 jornades laborals

5) Incidències: 93% chek-list s’han tancat sense incidències

6)L’enquesta de satisfacció: Es va realitzar una enquesta de satisfacció els professionals en la utilització de l’aplicació.
90% els facilita la feina, 89% s’adapta a les necessitats i 93% disminueix la variabilitat.