TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Mètriques internacionals

Per conèixer el grau d’adopció de les TIC als centres sanitaris cal disposar de mètriques. Actualment hi ha dues mètriques internacionals que s’apliquen als hospitals d’aguts, una de desenvolupada per la Unió Europea, l’Índex compost (IC-UE27), que avalua el nivell tecnològic en general, i una altra de desenvolupada per HIMSS Analytics Europe, la mètrica Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM), més orientada a avaluar la implantació i l’ús de la història clínica electrònica

La mètrica Índex compost (IC-UE27) de la Unió Europea

Dins del marc de l’Agenda Digital Europea, hi havia la necessitat d'una eina d'eHealth Benchmarking per als hospitals d'aguts d'Europa. Amb aquest objectiu es va fer una enquesta d’implantació de salut en línia a 1000 hospitals, que es va convertir en una proposta d’índex basada en 43 ítems que s’agrupen en quatre dimensions (infraestructura; aplicacions i integració; fluxos d’informació i seguretat i privacitat), que han anomenat IC-UE27.

Catalunya és la primera regió que ha passat aquests indicadors al 100% dels seus hospitals, fet que li permet tenir una dada objectiva per comparar els resultats amb la mitjana dels 27 països europeus avaluats. Segons el resultat obtingut, Catalunya està en el vuitè lloc, sobresortint de la mitjana europea, en el eHealth Hospital Deployment Index, que agrupa els 27 països . Un 92% dels hospitals de la xarxa pública catalana se situa per sobre de la mitjana.

eHealth Hospital Deployment index

Informació relacionada

La mètrica EMRAM de HIMSS Analytics Europe

El model EMRAM (Electrònic Medical Record Adoption Model), adaptació europea que ha realitzat HIMSS Analytics Europe del seu model americà, és una mesura de prestigi tecnològic que classifica als centres hospitalaris en vuit nivells. Avalua 177 ítems adreçats a conèixer el grau d’ús de la història clínica electrònica i d’implementació dels diferents registres clínics electrònics.

Catalunya també ha estat capdavantera en oferir a tots els centres d’aguts catalans la possibilitat d’avaluar-se segons aquesta mètrica. Actualment, dels 45 centres d’aguts avaluats, ja disposem de quatre hospitals a nivell 6: Badalona Serveis Assistencials, Hospital Clínic, Consorci del Maresme i la Selva i el Parc de Salut Mar.

EMRAM Score Comparision

Informació relacionada